Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSPašreizējā situācija: bēgļu krīzes risināšanas pasākumi

Eiropas Komisija - Paziņojums presei
Pašreizējā situācija: bēgļu krīzes risināšanas pasākumi
Briselē, 2015. gada 23. novembrī
Pašreizējā situācija: bēgļu krīzes risināšanas pasākumi
Eiropas Programmā migrācijas jomā, kuru Komisija pieņēma 2015. gada maijā, ir izklāstīta nepieciešamība pēc vispusīgas pieejas migrācijas pārvaldībai. Kopš tā laika ir ieviesti vairāki pasākumi - tostarp ir pieņemtas divas ārkārtas shēmas, lai 160 000 cilvēku, kuriem ir nepārprotami vajadzīga starptautiskā aizsardzība, pārceltu no visvairāk skartajām dalībvalstīm uz citām ES dalībvalstīm, un apstiprināts Komisijas Rīcības plāns par atpakaļnosūtīšanu.
23. septembrī Eiropas Komisija izklāstīja prioritāro darbību kopumu, kuras veicamas nākamajos sešos mēnešos, lai īstenotu Eiropas Programmu migrācijas jomā. Tie ietver gan īstermiņa pasākumus pašreizējās situācijas stabilizēšanai, gan ilgtermiņa pasākumus, ar kuriem tiktu izveidota stabila sistēma, kas spēj izturēt laika pārbaudi.
Prioritāro darbību sarakstā izklāstīti galvenie nekavējoties veicamie pasākumi: i) operatīvie pasākumi; ii) budžeta atbalsts un iii) ES tiesību aktu īstenošana.
Šo sarakstu apstiprināja valstu un valdību vadītāju neformālajā sanāksmē 2015. gada 23. septembrī un vēlreiz 2015. gada 15. oktobrī.
Šie pasākumi nu ir ātri un efektīvi jāievieš visos līmeņos.
Informācija par pašreizējo situāciju saistībā ar saistībām, kas pieņemtas samitā par migrācijas maršrutu Rietumbalkānos, atrodama te.
Finansiālie solījumi
Neformālā valstu un valdību vadītāju sanāksmē, kas notika 23. septembrī, dalībvalstis atzina, ka ir vajadzīgs papildu finansējums no valstu puses. Tās atkārtoja šo apņemšanos Eiropadomes sanāksmē 15. oktobrī. Komisija jau ir ierosinājusi grozījumus savā 2015. un 2016. gada budžetā, palielinot bēgļu krīzei paredzētos resursus par 1,7 miljardiem eiro. Tas nozīmē, ka Komisija bēgļu krīzes risināšanai 2015. un 2016. gadā tērēs kopumā 9,2 miljardus eiro. Dalībvalstis apņēmās sniegt līdzvērtīgu ieguldījumu. Tomēr daudzas dalībvalstis joprojām nav nodrošinājušas ES sniegtajiem līdzekļiem līdzvērtīgu finansējumu ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojam (UNHCR), Pasaules pārtikas programmai un citām līdzīgām organizācijām (500 miljoni eiro), ES reģionālajam trasta fondam Sīrijai (500 miljoni eiro) un Ārkārtas trasta fondam Āfrikai (1,8 miljardi eiro).
Dalībvalstu finansiālie solījumi kopš 2015. gada 23. septembra, miljonos eiro
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_en.pdf
Pārcelšanas shēmas
un 22. septembrī Komisija ierosināja un Padome apstiprināja pasākumus, kuru mērķis ir pārvietot 160 000 cilvēku, kuriem neapšaubāmi vajadzīga starptautiska palīdzība. Tas ļaus ievērojami (lai arī tikai daļēji) atvieglot situāciju dalībvalstīs, kur stāvoklis ir visspiedīgākais. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai minētie pasākumi tagad tiktu pilnībā īstenoti. Lai šie mehānismi varētu efektīvi darboties, dalībvalstīm nekavējoties jāreaģē uz aicinājumu nodrošināt valstu ekspertus „karstajiem punktiem”, jāpaziņo Komisijai par savām uzņemšanas spējām un jānosaka valstu kontaktpunkti, kuri ar Grieķiju un Itāliju koordinēs pārcelšanu, kā arī koordinēs ar pārcelšanu saistītos darbus attiecīgajā dalībvalstī.
Dalībvalstu atbalsts ārkārtas pārcelšanas mehānismam
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
„Karsto punktu” pieeja
Svarīgākais ES uzticamībai un stratēģijai ir parādīt, ka ir iespējams atjaunot pienācīgu migrācijas sistēmas darbību, jo īpaši „karstajos punktos” norīkojot migrācijas pārvaldības atbalsta grupas, lai dalībvalstīm, kuras izjūt visspēcīgāko spiedienu, palīdzētu izpildīt saistības un pienākumus. Lai atbalsta grupas varētu paveikt savu darbu, tām vajadzīgs spēcīgs ES aģentūru atbalsts, maksimāli cieša sadarbība ar iestādēm Itālijā un Grieķijā un pārējo dalībvalstu atbalsts.
„Karsto punktu” pašreizējā kapacitāte
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf
Sūtīšana atpakaļ
Reālas atpakaļnosūtīšanas nodrošināšana ir galvenais migrācijas plūsmu pārvaldības atbalsta grupu uzdevums „karstajos punktos”. Tādēļ Eiropas Savienībā ir nepieciešamas efektīvas sistēmas, kuras pieņem un izpilda lēmumus par nosūtīšanu atpakaļ. Pēdējo mēnešu laikā ir veikti konkrēti pasākumi, lai izveidotu integrētu atpakaļnosūtīšanas pārvaldības sistēmu un izmantotu ES informācijas apmaiņas sistēmas, tajās ietverot lēmumus par atpakaļnosūtīšanu un ieceļošanas aizliegumus. Jānodrošina arī resursi, kas atpakaļnosūtīšanas jautājumos kompetentajām dalībvalstu aģentūrām nepieciešami, lai tās varētu izpildīt savus uzdevumus. Dalībvalstis 2015. gada oktobrī Tieslietu un iekšlietu padomē apstiprināja Komisijas ierosināto ES Rīcības plānu par atpakaļnosūtīšanu. Tagad valstīm tas ir ātri un efektīvi jāīsteno.
Atpakaļnosūtīšana kopš septembra
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_returns_en.pdf
Atbalsts valstīm, kas iedarbinājušas ES civilās aizsardzības mehānismu
ES civilās aizsardzības mehānisma uzdevums ir piedāvāt praktisku palīdzību valstīm, kurās izcēlusies krīzes situācija. Pašlaik Serbija, Slovēnija un Horvātija lūdz mehānisma palīdzību. Šo mehānismu var izmantot, lai mobilizētu dažāda veida atbalstu natūrā, tostarp aprīkojumu, pajumti, medikamentus un citus resursus, kas nav pārtika, kā arī zinātību. Valsts, kas iedarbina mehānismu, nosūta lūgumu, un pārējās valstis, kas piedalās mehānismā, sniedz palīdzību atbilstīgi paziņotajām vajadzībām. Komisija ir palielinājusi līdzfinansējumu, ko tā sniegs pirmās nepieciešamības materiālu un ekspertu transportēšanai pašreizējās bēgļu krīzes laikā. Līdz šim pārāk maz dalībvalstu ir atsaukušās uz šiem lūgumiem, un joprojām ir jāpiegādā liels resursu apjoms Serbijai, Slovēnijai un Horvātijai, lai tiktu galā ar pašreizējo situāciju.
Dalībvalstu atbalsts civilās aizsardzības mehānismam Serbijā, Slovēnijā un Horvātijā
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_ucpm_support_en.pdf
Konteksts
Eiropas Komisija ir konsekventi un pastāvīgi strādājusi, lai nodrošinātu koordinētu Eiropas rīcību bēgļu un migrācijas jomā.
Stājoties amatā, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž.K. Junkers vienam no komisāriem — Dimitrim Avramopulam — kuram ir īpaša atbildība par migrāciju, uzticēja sadarboties ar pārējiem komisāriem priekšsēdētāja pirmā vietnieka Fransa Timmermansa vadībā, lai izstrādātu jaunu migrācijas politiku, kas ir viena no Komisijas politikas pamatnostādņu 10 prioritātēm.
Eiropas Komisija 2015. gada 13. maijā iepazīstināja ar Eiropas programmu migrācijas jomā, kurā izklāstīta visaptveroša pieeja migrācijas pārvaldības uzlabošanai visos tās aspektos.
Atbilstīgi minētajai programmai 2015. gada 27. maijā un tā paša gada 9. septembrī jau ir pieņemtas divas īstenošanas paketes, un ir sākusies tajās paredzēto pasākumu izpilde.
Sīkāka informācija
Paziņojums presei - Bēgļu krīze: Eiropas Komisija ziņo par sasniegto prioritāro pasākumu īstenošanā
Paziņojums - Bēgļu krīzes pārvaldība: Eiropas programmā migrācijas jomā izvirzīto prioritāro darbību īstenošanas pašreizējais stāvoklis
Paziņojums presei - Jautājumi un atbildes par ārkārtas pārvietošanu
Visi presei domātie materiāli par ES programmu migrācijas jomā
Eiropadomes priekšsēdētāja D. Tuska, Komisijas priekšsēdētāja Ž.K. Junkera un Luksemburgas premjerministra K. Betela vēstule visu ES dalībvalstu valstu un valdību vadītājiem pēc samita par bēgļu plūsmu Rietumbalkānos
IP/15/6134
Kontakti presei:
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Markus LAMMERT (55555)
Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts
Side Bar
Footer
Last update: 22-10-2015 Top
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.