Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSEiropas Sociālā fonda projekts "Proti un dari!"

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķgrupa: Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus. Stratēģiskie partneri var būt valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un citi, kurus projekta īstenošanā ir iesaistījis sadarbības partneris ar mērķi sadarboties mērķa grupas jauniešu apzināšanā, motivēšanā un mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros un ārpus tā, sadalot partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot veicamās darbības un tām atbilstošo izdevumu kompensāciju projekta ietvaros un ārpus tā.

Pašvaldības un to stratēģiskie partneri projektā veiks šādas aktivitātes:

1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus; 2. mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi; 3. mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

JSPA projektā īstenos šādas aktivitātes:

1. metodoloģiskā atbalsta sniegšana pašvaldībām visos projekta īstenošanas posmos; 2. metodoloģisku vadlīniju izstrāde darbam ar mērķa grupas jauniešiem; 3. informatīvo pasākumu organizēšana par projekta īstenošanas saturiskajiem jautājumiem; 4. mācību nodrošināšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem darbam ar mērķa grupas jauniešiem; 5. regulāru supervīziju un pieredzes apmaiņas pasākumu nodrošināšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem; 6. projekta saturiskās kvalitātes nodrošināšana un uzraudzība visos projekta īstenošanas posmos, kas cita starpā var ietvert šādas darbības:      - konsultāciju sniegšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem tiešsaistē, telefoniski un klātienē visā projekta īstenošanas laikā par projekta saturiskajiem jautājumiem;       - pašvaldību pasākumu plānu un projekta atskaišu izvērtēšana;       - projekta uzraudzības vizīšu nodrošināšana;       - programmas vadītāju un mērķa grupas jauniešu mentoru mācību programmu satura izvērtēšana;       - projekta īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas pasākumu rīkošana projekta īstenotājiem;       - projekta vadība;       - informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.