Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSKomisija aicina sabiedrību sniegt idejas, kā vislabāk attīstīt aprites ekonomiku

Eiropas Komisija ir sākusi sabiedrisko apspriešanu, lai iepazītos ar dažādiem viedokļiem par to, kādi galvenie politikas risinājumi jāparedz, izstrādājot jaunu un vērienīgu pieeju tā sauktajai aprites ekonomikai. Informācija par apspriešanas dalībnieku viedokli noderēs, gatavojot jauno rīcības plānu, ar kuru Komisija iepazīstinās ne vēlāk kā 2015. gada beigās.

Jaunos priekšlikumus izstrādā darba grupa, kuru vada priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss, kura pārziņā ir labāks regulējums, iestāžu attiecības, tiesiskums un Pamattiesību harta, priekšsēdētāja vietnieks JirkiKatainens, kurš atbild par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju, komisārs Karmenu Vella, kurš atbildīgs par vidi, jūrlietām un zivsaimniecību, un komisāre Elžbeta Beņkovska, kuras pārziņā ir iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU.

Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss norādīja: „Eiropas turpmākās ekonomiskās attīstības pamatā jābūt ilgtspējīgas attīstības principam. Mums nav citas alternatīvas kā vien resursus izmantot gudrāk un ražot tādas preces, ko var izmantot atkārtoti un pārstrādāt, un izvirzīt vērienīgus mērķus attiecībā uz atkritumu daudzuma samazināšanu un to pārstrādi. Šodien aicinām iedzīvotājus visā Eiropā paust savu viedokli, kāda politika mums jāveido, lai tā stimulētu konkurētspējīgu „zaļo” ekonomiku Eiropā un aizsargātu vidi nākamo paaudžu interesēs.”

Savukārt priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens teica: „Pārejot uz ilgtspējīgāku, proti, aprites ekonomiku, var rasties risinājumi, no kuriem ieguvēji ir visi. Šāda ekonomika var Eiropai dot jaunas priekšrocības konkurences cīņā. Vēlamies nākt klajā ar visaptverošu rīcības plānu, kurā gan patērētājiem, gan uzņēmumiem paredzēti stimuli lietderīgāk izmantot resursus. Lai to varētu izdarīt, mums vajadzīgs visos pievienotās vērtības ķēdes posmos iesaistītu ieinteresēto personu ieguldījums.”

Jaunā aprites ekonomikas politika attieksies ne tikai uz atkritumiem, bet gan visu preces dzīves ciklu, un tiks ņemta vērā situācija visās ES dalībvalstīs. Tajā būs paredzēti pasākumi, kas saistīti ar preču inteliģentu konstrukciju, atkārtotu izmantošanu un remontu, pārstrādi, ilgtspējīgu patēriņu, atkritumu apsaimniekošanas politiku, pārstrādāto atkritumu īpatsvaru, izejvielu gudru izmantošanu, lielāku noietu atkārtoti lietojamām izejvielām, kā arī īpaši konkrētām nozarēm paredzēti pasākumi.

Pāreja uz aprites ekonomikas principiem atbilstīgu saimniekošanu var stimulēt konkurētspēju un inovāciju, jo tā sekmē jaunus uzņēmējdarbības modeļus un teholoģijas, kā arī atvieglo sociālo inovāciju. Tas Eiropas ekonomiku padarīs ilgtspējīgāku un konkurētspējīgāku ilgtermiņā. Mēs gribam radīt apstākļus, kas stimulē jaunu darbvietu rašanos, taču izmantot mazāk resursu un tos patērēt lietderīgāk nekā pašlaik. Tas palīdzēs Eiropai kļūt stiprākai un taisnīgākai un samazinās spiedienu uz vidi un vajadzību pēc izejmateriāliem.

Iedzīvotāji, valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi un citas ieinteresētās valsts un nevalstiskās organizācijas ir aicinātas atbildēt uz jautājumiem par dažādiem ekonomikas cikla posmiem un savu lomu pārejā uz aprites ekonomiku. Jau ir sākusies atsevišķa sabiedriskā apspriešana par atkritumu tirgus izkropļojumiem. Tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas. http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm Izvēlieties saites tulkojumu

2015. gada 25. jūnijā Komisija Briselē sarīkos ieinteresēto personu konferenci, kas arī ir apspriešanas procedūras sastāvdaļa. Minētajā konferencē var piedalīties visas ieinteresētās personas, kas vēlas palīdzēt veidot ES politiku šajā jomā.

Apspriešana turpināsies līdz 2015. gada 20. augustam.

Priekšvēsture

Visā pasaulē pastiprinās konkurence par izejvielām. Izejvielu (un jo īpašu tādu izejvielu, bez kurām nevar iztikt) koncentrācija ārpus Eiropas Savienības mūsu rūpniecību un sabiedrību dara atkarīgas no importa un aizvien neaizsargātākas no augstām cenām, tirgus svārstībām un politiskās situācijas piegādātājvalstīs. Tajā pašā laikā dabas resursus visā pasaulē bieži izmanto veidā, kas nav ilgtspējīgs, tādējādi radot pārmērīgu pieprasījumu pēc izejvielām, degradējot vidi un apdraudot ekosistēmas. Pastāv risks, ka šī tendence tikai pieaugs, mainoties pasaules iedzīvotāju skaitam un ekonomikas izaugsmes modelim.

Atšķirībā no līdzšinējā ekonomikas modeļa „paņem, uztaisi, izmet” aprites ekonomikas mērķis ir pēc iespējas ilgāk saglabāt preču ražošanā izmantoto materiālu un enerģijas vērtību, samazināt atkritumu daudzumu un resursu patēriņu. Pāreja uz aprites ekonomiku Eiropā veicinās konkurētspēju, izaugsmi un darbvietu rašanos, kā arī palīdzēs aizsargāt dabu.Tā var arī patērētājiem sniegt ilgi kalpojošus un inovatīvus izstrādājumus, kas viņiem ietaupa naudu un uzlabo dzīves kvalitāti. Vides aizsardzība, ekonomika un sociālā dimensija būs cieši saistītas.

Aprites ekonomikas mērķis ir optimāli ilgu laiku saglabāt preču ražošanā izmantoto materiālu un enerģijas vērtību, tādējādi samazinot atkritumu daudzumu un resursu patēriņu. Novēršot vērtības zudumus materiālu plūsmās, šāda ekonomika ilgtspējīgā veidā rada iespējas un konkurences cīņā noderīgas priekšrocības.

Lai spētu sekmīgi pāriet uz aprites ekonomiku, ir jārīkojas visos pievienotās vērtības ķēdes posmos: sākot no izejvielu ieguves, materiālu un preču izstrādes, ražošanas, izplatīšanas, patērēšanas, labošanas, to atjaunošanas un atkārtotas izmantošanas sistēmām līdz atkritumu apsaimniekošanai un pārstrādei.

Gaidāmajā paketē būs paredzēta saskaņota pieeja, kas pilnībā atspoguļo dažādu pievienotās vērtības radīšanas ķēdes posmu mijiedarbību un savstarpējo atkarību. Tā ietvers arī pārskatītu likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz atkritumiem un Komisijas paziņojumu, kurā izklāstīts rīcības plāns attiecībā uz aprites ekonomiku.

Sabiedriskās apspriešanas par to ES mērķu pārskatīšanu, kuri attiecas uz atkritumiem, un par pārtikas sistēmas ilgtspēju notika 2013. gadā [saite uz šo sabiedrisko apspriešanu rezultātiem]. Tāpēc šīs apspriešanas uzmanības centrā ir citi jautājumi, kas ir saistīti ar pāreju uz aprites ekonomiku, arī citu ekonomikas cikla posmu (piemēram, ražošanas un patērēšanas) lomu un vispārējie apstākļi, kas stimulē (piemēram, inovācijas un ieguldījumi).

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.