Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSValsts atbalsts: Komisija apstiprina valsts atbalsta pasākumus par labu Latvijas bankām Reverta (bijusī Parex banka) un Citadele

Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka Latvijas piešķirtie atbalsta pasākumi AS Reverta (bijusī AS Parex banka) un AS Citadele banka atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu, un līdz ar to ir slēgusi savu padziļināto izmeklēšanu. Pamatojoties uz Latvijas sniegto papildinformāciju, Komisija tostarp secināja, ka pasākumi bija nepieciešami, lai saglabātu Latvijas banku sistēmas stabilitāti un veiktu bankas Reverta pienācīgu noregulējumu.
Komisija 2014. gada aprīlī sāka padziļinātu izmeklēšanu (skat. IP/14/454), lai novērtētu šādu papildu nepaziņotu atbalsta pasākumu, ko Latvija piešķīrusi AS Reverta un AS Citadele banka, atbilstību ES noteikumiem par valsts atbalstu, papildus tiem, kas apstiprināti banku pārstrukturēšanas nolūkos (skat. IP/10/1127):
· subordinēts aizdevums, kas piešķirts Parex ar sākotnējo dzēšanas termiņu 7 gadi, pārsniedzot apstiprināto 5 gadu maksimālo termiņu, un papildu 18 mēnešu dzēšanas termiņa pagarinājums; kā arī
· Parex bankai un pēc tam bankai Reverta piešķirts likviditātes atbalsts, kas pārsniedz Komisijas apstiprināto maksimālo apjomu.
Komisija arī izmeklēja iepriekš apstiprinātā atbalsta iespējamo ļaunprātīgo izmantošanu, jo Latvija neizpildīja savas saistības apstiprinātajos termiņos pārdot Citadele bankai piederošo meitas uzņēmumu, kas nodarbojas ar ieguldījumu pārvaldību.
Pamatojoties uz Latvijas sniegto papildu informāciju, Komisijas izmeklēšanā jo īpaši tika pierādīts, ka pasākumi attiecībā uz subordinētā aizdevuma dzēšanas termiņu bija ierobežoti līdz nepieciešamajam minimumam, lai ļautu bankai Citadele izpildīt stingrākas maksātspējas prasības. Tas savukārt bija priekšnoteikums, lai izpildītu Latvijas apņemšanos banku pārdot, kā arī bija nepieciešamais pasākums Latvijas banku sistēmas stabilitātes saglabāšanai.
Komisijas izmeklēšanā arī tika konstatēts, ka likviditātes atbalsts ir ierobežots līdz minimālajam nepieciešamajam, lai nodrošinātu Parex bankas strukturētu darbības izbeigšanu. Papildu likviditātes atbalsts atbilst jaunajām sloga sadales prasībām, kas ieviestas ar 2013. gada banku darbības paziņojumu (skat. IP/13/672), jo Parex bankas bijušo akcionāru pašu kapitāls ir pilnībā norakstīts un Latvija ir apņēmusies nodrošināt, ka subordinētā parāda turētāji negūst labumu no papildu atbalsta.
Attiecībā uz saistībām pārdot bankai piederošo meitasuzņēmumu, kas nodarbojas ar ieguldījumu pārvaldību, Komisija uzskata, ka Latvijas piedāvātās papildu saistības, tostarp jauns termiņš minētā meitasuzņēmuma pārdošanai, ir pietiekamas un atbilstīgas, lai novērstu konkurences kropļojumus.
Līdz ar to Komisija secināja, ka visi novērtētie pasākumi bija saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem un ir grozījusi Citadele bankai piederošā meitas uzņēmuma, kas nodarbojas ar ieguldījumu pārvaldību, pārdošanas termiņus saskaņā ar jaunajām saistībām, kuras uzņēmusies Latvija.
Vispārīga informācija
AS Parex banka 2008. gada beigās bija otrā lielākā banka Latvijā ar kopējo aktīvu vērtību 3,4 miljardu latu (4,9 miljardi eiro) apmērā. Tā aktīvi darbojās Neatkarīgo Valstu Sadraudzības („NVS”), kas ir bijušo PSRS valstu asociācija, tirgū, ko smagi skāra finanšu krīze. Tā rezultātā zuda uzticība Parex bankai un 2008. gadā sākās panika, noguldījumu līmenim samazinoties par 36 % salīdzinājumā ar 2007. gada beigām.
2008. gada novembrī Latvija paziņoja par glābšanas pasākumu kopumu par labu Parex. Komisija 2008. gada novembrī uz laiku apstiprināja pasākumus, pamatojoties uz Latvijas apņemšanos iesniegt pārstrukturēšanas plānu (skat.IP/08/1766). 2009. gada maijā Komisija apstiprināja grozījumus attiecībā uz vienu no pasākumiem (skat. IP/09/732). 2010. gada jūlijā Latvija paziņoja par Parex pārstrukturēšanas plānu, ko Komisija apstiprināja 2010. gada septembrī (skat. IP/10/1127). Plāns paredzēja sadalīt Parex „labajābankā” , jaunizveidotā bankā, ko nosauca par AS Citadele banka n kura pārņēma visus ar pamatdarbību saistītos aktīvus un dažus ar pamatdarbību nesaistītos aktīvus, un „sliktajā bankā” (Parex, vēlāk pārdēvēta par Reverta), kurā tika saglabāti atlikušie ar pamatdarbību nesaistītie un ienākumus nenesošie aktīvi. 2012. gada augustā Komisija apstiprināja grozījumus attiecībā uz pārstrukturēšanas plānu (skat. IP/12/0810).
Šo lēmumu nekonfidenciālās versijas būs pieejamas Konkurences ģenerāldirektorāta Valsts atbalsta reģistra tīmekļa vietnē ar lietas numuru SA.36612, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Jaunākās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par valsts atbalsta jomā pieņemtajiem lēmumiem ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā State Aid Weekly e-News.

 

Kontaktpersonas:
Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )
Yizhou Ren (+32 2 299 94889 89)
Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu
Eiropas Komisija
Paziņojums presei
Briselē, 2014. gada 9. jūlijā
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.