Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Pasākumi un norises

Lapa Draugos Twitter RSS RSS Bērnu vecāki ASV augsti novērtē bibliotēku darbu

     
Vai mazu bērnu vecāki ir labvēlīgāk noskaņoti pret bibliotēkām, nekā cilvēki, kuru ģimenē ir tikai pieaugušie? Varbūt viņi ne tikai novērtē bibliotēku darbu, bet ir arī prasīgāki un gaida no bibliotēkām arvien jaunus un modernākus pakalpojums?
Atbildi uz šiem jautājumiem sniedz Pjū Pētījumu centra (Pew Research Center) pētījums „Vecāki, bērni, bibliotēkas un lasīšana” („Parents, Children, Libraries, and Reading”).
Pētījums veikts Interneta un Amerikas dzīves projekta (Internet & American Life Project) ietvaros. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda ir mazu bērnu vecāku nostāja pret publiskajām bibliotēkām un vai tā atšķiras no amerikāņu viedokļa, kuru ģimenē nav mazu bērnu. 2012. gada oktobrī-novembrī tika veikta aptauja, kurā tika aptaujāti 2252 amerikāņi vecumā no 16 gadiem, 584 no tiem bija tādu bērnu vecāki, kas jaunāki par 18 gadiem. Pētījuma rezultāti publiskoti 2013. gada 1. maijā. Bibliotēka - neatsverams palīgs lasītveicināšanā Vairums vecāku (ar „vecākiem” tiek saprasti amerikāņi, kuru ģimenē ir bērni, kas jaunāki par 18 gadiem; tie respondenti, kuru ģimenē bērnu nav vai arī tie ir vecāki par 18 gadiem, pētījumā tiek saukti par „citiem pieaugušajiem”) uzskata, ka bibliotēkas viņu bērniem ir ļoti nozīmīgas. Pirms aplūkojam vecāku attieksmi pret bibliotēku, ir vērtīgi noskaidrot, kādu lomu savu bērnu dzīvē viņi piešķir lasīšanai. Puse vecāku, kuru bērni ir jaunāki par 12 gadiem, lasa saviem bērniem priekšā katru dienu, 26 % to dara dažas reizes nedēļā. Jo jaunāks bērns, jo intensīvāka ir priekšā lasīšanas tendence: 58 % vecāku, kuru bērni ir jaunāki par 6 gadiem, lasa viņiem priekšā katru dienu, 26 % kopā ar savu bērnu lasa vairākas reizes nedēļā. Atkarībā no tā, kādu nozīmi vecāki piešķir lasīšanai un zināšanu pieejamībai, veidojas arī viņu attieksme pret bibliotēku un tās sniegtajiem pakalpojumiem:
 • 94 % vecāku atzīst, ka bibliotēkas ir nozīmīgas viņu bērniem, 79 % bibliotēkas atzīst par „ļoti nozīmīgām”. Īpaši raksturīgi tas ir to bērnu vecākiem, kas ir jaunāki par 6 gadiem: 84 % šo vecāku atzīmē bibliotēkas kā ļoti nozīmīgas;
 • 84 % vecāku, kas atzīst bibliotēkas par nozīmīgām, atklāj arī galveno iemeslu, kāpēc viņiem ir svarīgi, lai viņu bērniem būtu pieejamas bibliotēkas - tiek atzīts, ka bibliotēkas palīdz ieaudzināt bērnos mīlestību pret grāmatu un lasīšanu;
 • 81 % vecāku atzīst, ka bibliotēkas ir nozīmīgas tādēļ, ka nodrošina viņu bērniem informāciju un resursus, kas nav pieejami mājās;
 • 71 % vecāku kā ievērojamu iemeslu bibliotēku nepieciešamībai min to, ka bibliotēkas ir droša vieta viņu bērniem;
 • gandrīz visiem vecākiem (97 %) ir svarīgas bibliotēkas piedāvātās programmas un nodarbības bērniem un pusaudžiem.
70 % vecāku atzīmē, ka viņu bērni apmeklējuši publisko bibliotēku pēdējo 12 mēnešu laikā, 55 % apgalvo, ka viņu bērniem ir personīgā bibliotēkas lasītāja karte. Tie bērni, kas apmeklē bibliotēkas:
 • 87 % apmeklē bibliotēku, lai patapinātu grāmatas;
 • 55 % nāk uz bibliotēku pildīt skolā uzdotos mājasdarbus (vecuma grupā no 12 līdz 17 gadiem šādu bērnu skaits ir pat 77 %);
 • 46 % bibliotēkā patapina CD un DVD;
 • 46 % apmeklē bibliotēkas organizētos pasākumus (vecuma grupā līdz 12 gadiem šādu bērnu skaits ir 53 %);
 • 37 % nāk uz bibliotēku izmantot internetu (vecuma grupā no 12 līdz 17 gadiem šādu bērnu ir 43 %);
 • 37 % uz bibliotēku nāk komunicēt ar draugiem un vienaudžiem;
 • 32 % ir iesaistījušies bibliotēkas grāmatu klubā vai citā programmā.
Bibliotēku pakalpojumu vērtējums Bibliotēku pakalpojumu izmantošanā vecāki ir daudz vairāk ieinteresēti nekā citi pieaugušie. Pētījumā secināts, ka tie vecāki, kas augsti novērtē bibliotēku lomu savu bērnu dzīvē, arī paši ir gana čakli bibliotēku apmeklētāji: 30 % vecāku atzīst, ka viņi pēdējo piecu gadu laikā bibliotēkas apmeklē ievērojami biežāk nekā agrāk (der piebilst, ka iemesls biežākam bibliotēku apmeklējumam ir ne tikai bērni, bet arī mazbērni). Amerikāņu attieksmi pret bibliotēkām atklāj šādi pētījuma rādītāji:
 • bibliotēkas apmeklētība pēdējo piecu gadu laikā ir augusi 30 % vecāku un 23 % citu pieaugušo;
 • bibliotēkas lasītāja karte ir 73 % vecāku un 59 % citu pieaugušo;
 • pēdējā gada laikā bibliotēku ir apmeklējuši 64 % vecāku un 49 % citu pieaugušo;
 • bibliotēkas tīmekļa vietni pēdējā gada laikā ir izmantojuši 32 % vecāku un 22 % citu pieaugušo;
 • bibliotēkas tīmekļa vietni mobilajā ierīcē apmeklē 19 % vecāku un 11 % citu pieaugušo.
Mazu bērnu vecāki ir aktīvāki dažādu bibliotēkas pakalpojumu izmantotāji:
 • grāmatplauktus aplūko 81 % vecāku un 70 % citu pieaugušo;
 • iespiestās grāmatas patapina 81 % vecāku un 68 % citu pieaugušo;
 • bibliotēkas nodarbības un/vai pasākumus bērniem apmeklē 64 % vecāku un 31 % citu pieaugušo;
 • CD un DVD patapina 50 % vecāku un 35 % citu pieaugušo;
 • datoru un/vai internetu izmanto 40 % vecāku un 27 % citu pieaugušo;
 • e-grāmatas patapina 9 % vecāku un 5 % citu pieaugušo.
Vecāki salīdzinājumā ar citiem pieaugušajiem ir arī krietni informētāki par pakalpojumiem, ko piedāvā viņu apmeklētās bibliotēkas: 74 % vecāku atzīst, ka pārzina visas vai vismaz lielāko daļu to pakalpojumu un programmu, ko piedāvā viņu bibliotēkas, kamēr tādu pašu apgalvojumu ir izteikuši tikai 65 % citu pieaugušo. Vecāki ir vairāk ieinteresēti bibliotēkas pakalpojumu paplašināšanā, tajā skaitā jaunu, moderno tehnoloģiju izmantošanā balstītu, pakalpojumu ieviešanā. Salīdzinājumā ar citiem pieaugušajiem vecāki biežāk atzīmē, ka bibliotēkām vajadzētu piedāvāt vairāk komfortablu telpu (65 % vecāku un 56 % citu pieaugušo). (Šo tendenci varētu skaidrot ar to, ka vecāki bibliotēkas apmeklē biežāk.) Tāpat vecāki vairāk nekā citi pieaugušie uzskata, ka bibliotēkām vajadzētu paplašināt e-grāmatu klāstu (62 % vecāku un 49 % citu pieaugušo) un piedāvāt vairāk interaktīvu mācību iespēju (54 % vecāku un 43 % citu pieaugušo). Vecāki izrāda lielāku atbalstu modernajās tehnoloģijās balstītu pakalpojumu ieviešanai:
 • tiešsaistes uzziņu pakalpojumu „jautā bibliotekāram” vēlas 79 % vecāku un 71 % citu pieaugušo;
 • piekļūt bibliotēkas materiāliem un pakalpojumiem ar mobilā tālruņa palīdzību gribētu 77 % vecāku un 57 % citu pieaugušo;
 • jaunāko tehnoloģiju „krātuvīte”, kas piedāvātu izmēģināt jaunākās tehnoloģijas (gan ierīces, gan programmas), saistoša šķiet 78 % vecāku un 65 % citu pieaugušo;
 • mobilajos tālruņos izmantojamu GPS aplikāciju, kas palīdzētu noskaidrot materiāla atrašanās vietu bibliotēkā, vēlas 71 % vecāku un 59 % citu pieaugušo;
 • bibliotēkas kioskus, kas atrastos vairākās vietās ārpus bibliotēkas un pēc pašapkalpošanās automātu darbības principa piedāvātu patapināt grāmatas un filmas no bibliotēkas krājuma, vēlētos 70 % vecāku un 60 % citu pieaugušo;
 • personalizētu kontu (personalized account), kur varētu saņemt uz iepriekš izlasīto grāmatu un/vai citu iepriekš veiktu interešu pētījumu bāzes balstītus grāmatu ieteikumus turpmākai lasīšanai, izveidot iesaka 72 % vecāku un 60 % citu pieaugušo;
 • nodarbības par to, kā lejupielādēt bibliotēkas e-grāmatas, gatavi apmeklēt 63 % vecāku un 55 % citu pieaugušo;
 • e-grāmatu lasīšanas ierīces ar augšupielādētu saturu ir gatavi izmantot 65 % vecāku un 55 % citu pieaugušo;
 • digitālo mediju laboratorijas, kur varētu izveidot un augšupielādēt jaunu saturu, piemēram, filmas un e-grāmatas, izveidi atbalsta 70 % vecāku un 53 % citu pieaugušo;
 • apmācības par to, kā lietot e-grāmatu lasīšanas ierīces, gribētu 55 % vecāku un 48 % citu pieaugušo.
Mātes ir lielākas lasīšanas un bibliotēku atbalstītājas nekā tēvi Lai gan lasīšanas un bibliotēku nozīmi savu bērnu dzīvē pozitīvi vērtē vairums abu vecāku, jāatzīmē, ka mātes tomēr izrāda lielāku atbalstu bibliotēkām nekā tēvi. Viņas arī vairāk akcentē bibliotēku nozīmi bērnu (un visas kopienas) dzīvē, vairāk vēlas jaunu bibliotēkas pakalpojumu (tajā skaitā tādu, kas balstīti uz jauno tehnoloģiju izmantošanu) ieviešanu. To daļēji paskaidro dati par lasīšanas paradumiem: mātes katru dienu saviem bērniem lasa priekšā vairāk nekā tēvi (55 % pret 45 %). Arī pašas viņas lasa mazliet vairāk nekā tēvi: pēdējā gada laikā mātes ir izlasījušas vidēji 14 grāmatas, kamēr tēvi - 10 grāmatas. Tāpat mātes biežāk nekā tēvi uzskata, ka bērniem papildus digitālajam saturam ir svarīgi lasīt arī iespiestās grāmatas (86 % pret 74 %). Mātes biežāk nekā tēvi atzīst, ka viņu bērni ir apmeklējuši bibliotēku pēdējā gada laikā (74 % pret 64 %). Viņas pašas arī daudz vairāk apmeklē bibliotēku nekā tēvi:
 • 82 % māšu ir bibliotēkas lasītāja karte (tēviem - 63 %);
 • pēdējā gada laikā bibliotēku ir apmeklējušas 73 % māšu un 54 % tēvu;
 • pēdējā gada laikā bibliotēkas tīmekļa vietni ir apmeklējušas 39 % māšu un 25 % tēvu;
 • bibliotēkas tīmekļa vietni ar mobilās ierīces palīdzību apmeklē 24 % māšu un 14 % tēvu;
 • datorus un/vai internetu bibliotēkā izmanto 44 % māšu un 34 % tēvu;
 • 21 % māšu apmeklē bibliotēku vismaz reizi nedēļā (to pašu dara tikai 10 % tēvu).
Mātes vairāk nekā tēvi atzīst, ka bibliotēkas ir nozīmīgas viņu apdzīvotās vietas attīstībā (94 % mātes, 87 % tēvi), kā arī ir svarīgas viņām un viņu ģimenēm (87 % mātes, 80 % tēvi). Mātes vairāk nekā tēvi uzskata, ka galvenais iemesls, kāpēc bibliotēkas ir nozīmīgas viņu bērniem ir tas, ka bibliotēkas palīdz attīstīt bērnos mīlestību pret lasīšanu un grāmatām (90 % mātes, 77 % tēvi). Mātes arī vairāk nekā tēvi uzskata, ka bibliotēkas viņu bērniem piedāvā piekļuvi tādai informācijai un resursiem, kas nav pieejami mājās un skolā (86 % mātes, 75 % tēvi). Mātes vairāk nekā tēvi atzīst, ka bibliotēkām vajadzētu piedāvāt nomaļas un klusas telpas pieaugušajiem un bērniem (85 % mātes, 69 % tēvi). Viņas vairāk atzīst, ka bibliotēkām ir svarīgi piedāvāt dažādus resursus nodarbinātības un karjeras attīstībai (74 % mātes, 61 % tēvi), piedāvāt bezmaksas kultūras pasākumus un izglītības un interešu nodarbības (74 % mātes, 60 % tēvi) un bezmaksas telpas vietējās sabiedrības komunikācijai (55 % mātes, 36 % tēvi). Mātes ir labāk informētas par vietējo bibliotēku piedāvātajiem pakalpojumiem: 32 % māšu atzīst, ka viņas ir lietas kursā par visiem vai vismaz lielāko daļu bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu un programmu, kamēr tādu pašu apgalvojumu ir izteikuši tikai 21 % tēvu. Vecāku attieksmi pret bibliotēkām veido arī ģimenes ienākumi Vecāki, kuru mājsaimniecību rīcībā ir mazāk par 50 000 ASV dolāru gadā, ir vairāk ieinteresēti jaunu bibliotēku pakalpojumu attīstībā nekā vecāki ar lielākiem ienākumiem:
 • nodarbības par to, kā lejupielādēt bibliotēkas e-grāmatas, vēlas 44 % vecāku ar maziem ienākumiem (līdz 50 000 dolāru uz mājsaimniecību gadā) un 29 % vecāku ar lieliem ienākumiem (vairāk nekā 50 000 dolāru uz mājsaimniecību gadā);
 • e-grāmatu lasītājus ar augšupielādētu saturu vēlas 40 % vecāku ar maziem ienākumiem un 22 % vecāku ar lieliem ienākumiem;
 • digitālo mediju laboratoriju vēlas 40 % vecāku ar maziem ienākumiem un 28 % vecāku ar lieliem ienākumiem;
 • nodarbības par to, kā izmantot e-grāmatu lasītājus, vēlas 34 % vecāku ar maziem ienākumiem un 16 % vecāku ar lieliem ienākumiem.
Vecāki ar maziem ienākumiem bibliotēkas pakalpojumus atzīst par nozīmīgiem vairāk nekā vecāki ar lieliem ienākumiem:
 • bibliotekāra palīdzība ir svarīga 88 % vecāku ar maziem ienākumiem un 71 % vecāku ar lieliem ienākumiem;
 • grāmatu patapināšana ir svarīga 82 % vecāku ar maziem ienākumiem un 86 % vecāku ar lieliem ienākumiem;
 • bezmaksas piekļuve datoriem un internetam ir svarīga 88 % vecāku ar maziem ienākumiem un 74 % vecāku ar lieliem ienākumiem;
 • klusas telpas mācībām un studijām ir svarīgas 84 % vecāku ar maziem ienākumiem un 72 % vecāku ar lieliem ienākumiem;
 • programmas un nodarbības bērniem par svarīgām atzīst 82 % vecāku ar maziem ienākumiem un 67 % vecāku ar lieliem ienākumiem;
 • pētniecības resursi ir svarīgi 85 % vecāku ar maziem ienākumiem un 71 % vecāku ar lieliem ienākumiem;
 • resursi darbam un karjerai ir svarīgi 79 % vecāku ar maziem ienākumiem un 57 % vecāku ar lieliem ienākumiem;
 • bezmaksas pasākumi un nodarbības ir svarīgas 76 % vecāku ar maziem ienākumiem un 58 % vecāku ar lieliem ienākumiem;
 • bibliotēka kā bezmaksas komunikācijas vieta ir svarīga 56 % vecāku ar maziem ienākumiem un 37 % vecāku ar lieliem ienākumiem.
Pētījuma pilnteksts pieejams Pjū Pētījumu centra tīmekļa vietnē. Sagatavots pēc Pjū Pētījumu centra tīmekļa vietnē publicētā pētījuma „Vecāki, bērni, bibliotēkas un lasīšana” kopsavilkuma
Ziņu sagatavoja: Māra Jēkabsone Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre Tālr.: 67969132
23 komentāri
Citi koplietojumi

Autors Anuska 02 03 2014 14:29

...mēģinājām izjaukt, bet nesanāca, vienkārši tas dzsikinis nav kā lādīte, kas iznāk ārā, tik tāds šaurs caurumiņš pa kuru disku iegrūž iekšā... jājauc ārā... bet tur visādi vadiņi, 101 skrūvīte... man vīrs negrib uzņemties atbildību, ja kas notiks... tad jau labāk viņš mašīnas iet jaukt ārā :D


Autors Kanin 03 03 2014 01:03

mēs pat ar sērkociņiem mēģinājām satvert, bet ņēma un ieslīdēja dziļāk :(nu nekas, es jaunu karti<a href="http://jlbongg.com"> nkirpou</a> šodien, ja pērk, tad pērk visus 8GB :D


Autors Cami 16 03 2014 00:07

<a href="http://myautoinsuranceguide.net">myautoinsurancegui
de.net</a> <a href="http://www.insureyourcaronline.com">link</a> <a href="http://mycheapinsuranceonline.net">auto insurance cheap</a> <a href="http://www.comparelifeinsurancedeals.com">cheap life insurance quotes</a> <a href="http://medslistonline.com">website</a>


Autors Alexavia 27 03 2014 14:23

<a href="http://eddrugseasily.com">health impotence</a> <a href="http://medsguideonline.com">medsguideonline.com</a> <a href="http://www.findyourinsur.com">great eastern life insurance</a> <a href="http://www.quotescomparing.com">kids insurance health</a> <a href="http://www.cheapestcarinsur.com">link</a>


Autors Connie 27 04 2014 14:36

<a href="http://cheaphealthinsurancequotejwq.com">healthcare
insurance</a> <a href="http://vogueandvino.com">levitra erfahrungen</a> <a href="http://cheapautoinsurancequotesllc.com">free online car insurance quote</a> <a href="http://cheaphomeownersinsurancequotesbxn.com">news<
/a>


Autors Nash 18 05 2014 06:22

<a href="http://autosinsurancequotes4u.com">free car insurance quotes</a> <a href="http://edbestmeds.com">share</a> <a href="http://youronlinecollege.net">health online degrees in public</a> <a href="http://comparecheapcarinsurancebd.com">website</a>


Autors Lynell 21 05 2014 04:24

<a href="http://onlinecarinsurancequotesfd.com">cheap insurance for students</a> <a href="http://comparecarinsurancedhg.com">cheap car insurance quotes</a> <a href="http://cheapcarinsurancelw.com">cheapcarinsurancelw
.com</a> <a href="http://cheaplifeinsurancevkf.com">cheap life insurance quotes</a>


Autors Takeo 01 06 2014 07:43

<a href="http://getassignmenthelponline.com">it homework help</a> <a href="http://individualhealthinsuranceplans.biz">affordab
le health insurance florida</a> <a href="http://bestwritingservicesonline.com">essay writing</a> <a href="http://domyessaycheap.com">Technology Essay Topics</a> <a href="http://essayproofreadingservice.net">essays online</a>


Autors Jalia 07 11 2014 05:10

<a href="http://cheapinsurance.haus">car insurance quotes nj</a> <a href="http://lifeinsurancerates.onl">life insurance online</a> <a href="http://onlinecarinsurance.club">cheap auto insurance</a> <a href="http://cheapviagra.schule">viagra online without prescription</a> <a href="http://affordablecarinsurance.red">affordable car insurance</a>


Autors Teyah 13 11 2014 03:11

<a href="http://cialisgeneric.club">cheap generic cialis</a> <a href="http://onlineviagra.xyz">ordering viagra online without a prescription</a> <a href="http://autoinsurancequote.cheap">auto insurance for</a> <a href="http://carinsurancefreequote.rocks">car insurance free quote</a>


Autors Tessa 26 02 2015 13:36

cardiotonic <a href="http://levitra1.org">trusted local low cost levitra</a> become some disease <a href="http://viagratou.com">buy viagra online</a> proved areas <a href="http://viagra-co.net">erections</a> system most cases <a href="http://cialistou.com">cialis generic</a> illegal drugs hard <a href="http://viagramedi.com">VIAGARA</a> drugs equal <a href="http://quotes2u.net">cheap auto insurance quotes</a> high doctor <a href="http://cialis123.net">cialis generic</a> inflatable device


Autors gpenyzq 08 04 2015 20:57

ihkdqv


Autors hello 09 04 2015 14:40

ifirrc http://jqmayc.com/ <a href="http://cecmls.com/ ">bhpyoklc</a> [url=http://wcdlpq.com/]bhpyoklc[/url]


Autors payday loans 10 04 2015 21:55

lfkuffga http://paydayloansrne.com/ payday loans 9977 http://uk.paydayloansnsa.com/ payday loans qicey http://paydayloansdpu.com/ payday loans TKYQos http://paydayloansrna.com/ payday loans 3224 http://2012paydayloans.net/ payday loans %-[[[ http://paydayloansbrq.com/ payday loans %-[[[ http://paydayloansrnj.com/ payday loans CJFZj


Autors payday loans 03 07 2015 04:43

jlfwny http://paydayloanssqq.com/ payday loans qyeFq http://paydayloanssqp.com/ payday loans >:-OOO http://paydayloanssqo.com/ payday loans 8477 http://paydayloanssqr.com/ payday loans online xUAgZx


Autors cheap viagra 01 08 2015 00:15

slrbxqcz http://cheapviagramtc.com/ cheap viagra xboIK http://buyviagramtc.com/ viagra sale JpVKeP http://cheapcialismtc.com/ cialis 3706 http://buycialismtc.com/ cialis sale >:]]


Autors payday loans 13 08 2015 19:02

gagwdaay http://paydayloansnxu.com/ payday loans 1546 http://paydayloansnxz.com/ payday loans 0463 http://paydayloansnxy.com/ same day payday loans =-]


Autors va payday loans 06 09 2015 21:20

hwbqzvj http://paydayloansdpu.com/ va payday loans 0782 http://paydayloansnsa.com/ free payday loans Hcuama http://paydayloansrnq.com/ payday loans ElhiP http://paydayloans2ua.com/ payday loan online =-] http://paydayloanssqa.com/ payday advance :-O


Autors payday loans 17 09 2015 20:22

wywhqjvg http://paydayloans2xe.com/ payday loans SRlarR http://paydayloans2xd.com/ best payday loans 8608 http://paydayloans2xf.com/ payday loans :-O


Autors Kaed 19 04 2016 06:23

This is just the peferct answer for all forum members


Autors Malerie 19 04 2016 07:31

Exrelmety helpful article, please write more.


Autors Cordelia 19 04 2016 19:40

You can always tell an expert! Thanks for <a href="http://jfohipyyghm.com">corntibuting.</a>


Autors Davion 19 04 2016 19:48

Learning a ton from these neat <a href="http://utjyijcu.com">arscilet.</a>


Vārds:

E-pasts: (pēc izvēles)


Smaidiņi: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Ievadiet lūdzu attēlā redzamo kodu:

Atcerēties mani | Aizmirst mani

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.