Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSES fondu sistēmu vienkāršos un mazinās administratīvo slogu finansējuma saņēmējiem

„Koncepcija paredz būtiski vienkāršot Eiropas Savienības (ES) fondu ieviešanas sistēmu, samazināt administratīvo slogu finansējuma saņēmējiem un pāriet uz institūciju un finansējuma saņēmēju sadarbību elektroniskajā vidē. Plānotās izmaiņas palīdzēs veiksmīgāk sasniegt 2014.-2020. gada perioda ES fondu investīciju mērķus - nodarbinātības veicināšanu un ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanu”, norāda finanšu ministrs Andris Vilks.
Administratīvo slogu finansējuma saņēmējiem plānots mazināt, veidojot optimizētu institucionālo sistēmu un lēmumu pieņemšanas procesu, novēršot funkciju dublēšanos starp iestādēm un veidojot efektīvāku kontroļu un auditu apjomu ERAF, ESF un KF projektu ieviešanā. Tāpat tiek plānots nodrošināt pāreju uz sadarbību starp ES fondu iestādēm un finansējuma saņēmējiem elektroniskajā vidē, nodrošinot finansējuma saņēmējiem vienotu elektronisko resursu projektu pieteikšanai un ieviešanas dokumentācijas iesniegšanai.
Sākot ar 2014. gadu ERAF, ESF un KF projektus administrēs viena aģentūra - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kas uzkrājusi ilggadēju un daudzveidīgu pieredzi darbā ar ES fondu projektiem dažādās nozarēs. Atbildību par plānošanas dokumentos noteikto ES fondu atbalsta mērķu sasniegšanas nosacījumu izstrādi, sagaidāmo rezultātu definēšanu un projektu vērtēšanas kritērijiem, līdzīgi kā līdz šim, uzticēs atbildīgajām nozaru ministrijām, kuru galīgais saraksts būs zināms pēc plānošanas dokumentu saskaņošanas. Esošajā plānošanas periodā šīs funkcijas veic 7 nozaru ministrijas un Valsts Kanceleja. Vadošās iestādes un Revīzijas iestādes funkcijas nemainīgi veiks Finanšu ministrija.
Lai nodrošinātu specifisko zināšanu, kompetenču un izveidotās kapacitātes un cilvēkresursu saglabāšanu, kā arī nodrošinātu esošā perioda investīciju veiksmīgu pabeigšanu un rezultātu uzturēšanu, mēneša laikā tiks izstrādāts rīcības plāns pakāpeniskai jaunās institucionālās sistēmas ieviešanai un kompetenču pārņemšanai. 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu pabeigšana tiks veikta esošās ieviešanas sistēmas ietvaros.
ELFLA un EJZF projektus arī 2014.-2020. gada periodā turpinās administrēt Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Informācijas sagatavotājs:
Kaspars Valtmanis
Komunikācijas nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67083880
Kaspars.Valtmanis@fm.gov.lv
<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.