Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSLasītprasme kā izglītības pamats

4. un 5.oktobrī izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis Kiprā piedalīsies Eiropas Savienības (ES) neformālās Izglītības ministru padomes sanāksmē. Tajā ES valstu izglītības ministri diskutēs par izglītības lomu stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā un izkļūšanā no ekonomiskās krīzes, apmainīsies viedokļiem, kā arī diskutēs par lasītprasmi kā vienlīdzīgākas izglītības pamatu.

Kā vienas no prioritātēm, kas jārisina stratēģiskās sistēmas „Izglītība un apmācība 2020” ietvaros, Latvija atbalsta pasākumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas novēršanai, efektīvākas un kvalitatīvākas arodprakses un profesionālās izglītības un apmācības veicināšanai. Šo pasākumu īstenošanā īpaši akcentējams ir jautājums par mazo lauku skolu saglabāšanu un to funkciju paplašināšanu, iekļaujošas izglītības atbalsta sistēmas darbības nodrošināšanu visos līmeņos, kā arī karjeras izglītības attīstību. Tāpat nepieciešams izstrādāt elastīgas izglītības programmas, piedāvājot jaunu profesionālo kvalifikāciju sistēmu un radot priekšnoteikumus kvalifikāciju un prasmju atzīšanai. Svarīgs ir jautājums par profesionālās izglītības pievilcību, sekmējot sadarbību ar darba devējiem prakses vietu un to kvalitātes nodrošinājumā, kā arī iegūto prasmju atzīšana, nepārtraukta pilnveidošana, pieaugušo izglītības iespējas konkurētspējas veicināšanā darba tirgū.

Latvija liek uzsvaru arī uz augstākās izglītības attīstību, kas ietver izglītības kvalitātes uzlabošanu, tirgus vajadzību ievērošanu, saiknes ar zinātniskās izpētes iestādēm stiprināšanu, kā arī budžeta līdzekļu sadrumstalošanas novēršanu. Kā vēl vienu no prioritātēm Latvija uzsver augstākās izglītības sasaisti ar tautsaimniecības vajadzībām ekonomiskās attīstības kontekstā, tostarp uzņēmēju un citu darba devēju lomas palielināšanu profesionālo augstākās izglītības studiju programmu atbilstības novērtēšanā.

Uzverot labas lasītprasmes un rakstītpratības nozīmi ikviena cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā, Latvija ES neformālajā izglītības ministru padomē akcentēs vairākus nacionālā līmeņa uzdevumus un pasākumus lasītprasmes un rakstītprasmes veicināšanai. Viens no tiem - plašas pieejas nodrošināšana grāmatām un citiem lasīšanas materiāliem gan drukātā, gan digitālā veidā, pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riska mazināšanā, kā arī jauno tehnoloģiju izmatošana gan formālajā, gan neformālajā izglītībā.

Stratēģijas „Eiropa 2020” ietvaros gan Eiropas, gan nacionālā semestra laikā nepieciešams stiprināt ES valstu izglītības ministru lomu, tāpēc Latvija atbalsta izglītības ministru iesaisti visā Eiropas semestra ciklā, tas ir - sākot no Ikgadējā ziņojuma par izaugsmi gatavošanā un noslēdzot ar aktivitāšu rekomendāciju ieviešanai progresa novērtēšanu.

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2018 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.