Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSDzīvosim siltāk!

Otrdien, 4.janvārī, Ministru Kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums”(turpmāk - noteikumu projekts).

Kopējais pieejamais finansējums programmas ietvaros - 11 399 481,00 LVL.

Viena projekta ietvaros var saņemt atbalstu līdz 7 000 LVL ar 50% intensitāti.

Zema enerģijas patēriņa

Aktivitātes ieviešanu regulē 28.12.2010. MK noteikumi Nr. … „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums”

Aktivitātes īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Mērķis - CO2 emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. Projekta īstenošanas rezultātā jāpanāk siltumenerģijas patēriņš apkurei līdz 35 kWh/m2 gadā.

Atbalsta pretendenti un atbalstāmo ēku tipi:

- pārvaldes iestāde un pilsētas vai novada pašvaldības dome:

o dvīņu vai rindu dzīvojamā ēka (jaunbūve);

o biroju ēka (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

o muzejs (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

o sabiedriskā ēka - bērnudārzs (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

o sporta ēka (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

o sabiedriskā ēka - skola (ēkas rekonstrukcija);

o daudzdzīvokļu sociālā ēka (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

o sakaru ēka, stacija, terminālis un ar to saistītās ēkas (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija).

- sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants:

o dvīņu vai rindu dzīvojamā ēka (jaunbūve);

o biroju ēka (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

o mazumtirdzniecības ēkas (ēkas rekonstrukcija);

o ražošanas ēkas (ēkas rekonstrukcija);

o sabiedriskā ēka - bērnudārzs (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

o sporta ēka (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

o sakaru ēka, stacija, terminālis un ar to saistītās ēkas (jaunbūve vai ēkas rekonstrukcija);

o viesnīca (ēkas rekonstrukcija).

- fiziska persona:

o vienģimenes dzīvojamā ēka (jaunbūve).

Kopējais pieejamais finansējums un finansējums vienam projektam:

- Kopējais pieejamais finansējums programmas ietvaros - 7 261 722,00 LVL.

- Viena projekta ietvaros var saņemt atbalstu līdz 750 000 LVL ar sekojošu intensitāti:

o 80% - pārvaldes iestāde un pilsētas vai novada pašvaldības dome;

o 65 % - sīkiem un maziem komersantiem un fiziskām personām ;

o 55 % - vidējiem komersantiem.

Maksimālās kopējās būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, no kurām aprēķina attiecināmās izmaksas, uz vienu kvadrātmetru (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) nepārsniedz:

- ēkās, ar plānoto patēriņu ≤ 15 kWh/m2gadā, - 1 000 Ls/m2 jaunbūves vai 300 Ls/m2 rekonstrukcijas projektā;

- ēkās, ar plānoto patēriņu no 15 kWh/m2gadā līdz 25 kWh/m2gadā, - 850 Ls/m2 jaunbūves un 250 Ls/m2 rekonstrukcijas projektā;

- ēkās, ar plānoto patēriņu lielāku par 25 kWh/m2gadā un mazāks vai vienāds ar 35kWh/m2gadā, - 750 Ls/m2 jaunbūves un 200 Ls/m2 rekonstrukcijas projektā.

Papildus nosacījums, ka attiecība starp oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma rādītāju un projektam pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu nevar būt mazāka par 0,35 kgCO2/Ls gadā (komersantiem un fiziskām personām) vai nevar būt mazāka par 0,25 kgCO2/Ls gadā (pārvaldes iestāde un pilsētas vai novada pašvaldības dome).

Aktivitātes var īstenot sekojošās ēkās:

- Ēka un zeme ir atbalsta pretendenta īpašumā un ierakstīta zemesgrāmatā. Nomas līgums, valdījuma vai lietojuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā ar termiņu vismaz līdz 2017.gada 1.novembrim;

- ēku izmanto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai (attiecināms uz pašvaldību);

- ēka nodota ekspluatācijā vismaz 10 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (ēkas rekonstrukcijas projektā).

Attiecināmās izmaksas:

- energoaudita pārskata sagatavošana un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde (ēkas rekonstrukcijas projektā), un ēkas enerģijas patēriņa aprēķina veikšana jaunbūves projektā;

- būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana;

- būvdarbu veikšanas izmaksas;

- siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem, t.sk. atjaunojamo enerģijas avotu;

- ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude būvniecības stadijā (gaiscaurlaidības testu un termofotografēšanas veikšana);

- būvuzraudzība un autoruzraudzība;

- pārvaldes iestādēm un pilsētas vai novada pašvaldības domei un fiziskām personām - Publicitātes pasākumu veikšanas izmaksas, tajā skaitā, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta (pēc būves nodošanas ekspluatācijā) izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas.

Neattiecināmās izmaksas:

- sadzīves elektroiekārtu nomaiņas vai remonta izmaksas (tajā skaitā, veļas mašīnu, televizoru vai ledusskapju iegāde vai remonts);

- apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

- līzings, procentu maksājumi, nodokļu maksājumi;

- teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

- jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

- izmaksas, kas saistītas ar tādu iekārtu iegādi, nomu vai remontu, kuras paredzētas personu pārvadāšanai vai kuras izmanto iekraušanai, izkraušanai, pārkraušanai vai pārvadāšanai;

- lietotu preču un iekārtu iegādes izmaksas.


Papildus informācijai

Prasības projekta ēkas tehniskiem rādītājiem:

Ēkas norobežojošām konstrukcijām jāatbilst šādiem rādītājiem:

- ēkām ar enerģijas patēriņu līdz 25 kWh/m2 gadā pielietojami:

o logi ar trīskāršo stikla paketi un logu siltuma caurlaidības koeficienta vērtību Uw nepārsniedz 0.8 W/ m2K;

o pārējo ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība, ieskaitot termiskos tiltus, nepārsniedz 0.30 W/ m2K, un jumtiem un pārsegumiem 0.2 W/m2K;

- ēkām ar patēriņu no 25 līdz 35 kWh/ m2 pielietojami:

o logi saskaņā ar uzlabotu dubulto stikla paketi un logu siltuma caurlaidības koeficienta vērtību Uw nepārsniedz 1.0 W/m2K, ja logu nomaiņa netiek veikta, koeficienta vērtībai jābūt: Uw nepārsniedz 1.8 W/ m2K;

o pārējo ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība, ieskaitot termiskos tiltus, nepārsniedz 0.40 W/ m2K, un jumtiem un pārsegumiem 0.2 W/m2K;

Centralizētajai ventilācijas sistēmai jābūt ar rekuperāciju, lietderības koeficients vismaz 75%, elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 0.4 Wh/(m3h), ar ražotāja sertifikātu un garantiju;

Norobežojošo konstrukciju gaisa caurlaidības koeficientam (izteiktam kā gaisa noplūde n50 (h-1), ja spiediena starpība ir 50 Pa) visai ēkai kopumā jāatbilst:

- ēkām ar plānoto enerģijas patēriņu līdz 15 kWh/m2gadā, gadā gaisa caurlaidības koeficients n nepārsniedz 0,6 h-1 dzīvojamajām ēkām un publiskajām ēkām;

- ēkām ar enerģijas patēriņu, kas ir lielāks par 15kWh/m2gadā un mazāks vai vienāds ar 25kWh/m2gadā, gaisa caurlaidības koeficients n nepārsniedz 1,0 h-1 dzīvojamajām ēkām un 1,2 h-1 publiskajām ēkām;

- ēkām ar enerģijas patēriņu, kas ir lielāks par 25kWh/m2gadā un mazāks vai vienāds ar 35kWh/m2gadā, gaisa caurlaidības koeficients n nepārsniedz 1,2 h-1 dzīvojamajām ēkām un 1,8 h-1 publiskajām ēkām;

- visām ēkām, pēc projekta īstenošanas kopējais primārās enerģijas patēriņš (apkures, karstā ūdens, un elektroenerģijas patēriņa summa) nedrīkst pārsniegt 150 kWh/m² gadā.

Ēkas kopējo apkurināmo platību nosaka kvadrātmetros (m2), summējot visu telpu platību, kurās paredzēts nodrošināt telpu mikroklimatu. Telpu platības nosaka ēkas stāvos starp sienu iekšējām virsmām, tai skaitā pagrabstāvā un mansarda stāvā. Kāpņu telpas vai tās daļas platību ieskaita tā stāva platībā, no kura kāpnes ved augšup.

Ēkas enerģijas patēriņu aprēķina saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 13790:2009 "Ēku energoefektivitāte”.

Ēkas dinamisko parametru vērtības un ēkas laika konstantes aprēķina atbilstoši LVS EN ISO 13790.

Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana (ISO 13790:2008)".

Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā

Aktivitātes ieviešanu regulē 04.01.2011. MK noteikumi Nr. … „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums”

Aktivitātes īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Mērķis - CO2 emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Atbalsta pretendenti:

- dzīvojamās mājas īpašnieks - fiziska persona;

- vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotā biedrība - divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kuru dzīvokļu īpašnieki ir fiziskas personas.

Kopējais pieejamais finansējums un finansējums vienam projektam:

- Kopējais pieejamais finansējums programmas ietvaros - 11 399 481,00 LVL.

- Viena projekta ietvaros var saņemt atbalstu līdz 7 000 LVL ar 50% intensitāti. Attiecināmās izmaksas atkarīgas no izvēlētā tehnoloģiskā risinājuma:

Nr. p.k.

Iekārta

Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas LVL/kWth

1.

Biomasas katli un kurtuves

1.1.

šķeldas vai salmu biomasas katls

115

1.2.

biomasas granulu katls

116

1.3.

malkas katls

50

1.4.

biomasas kamīns

150

2.

Saules kolektori

2.1.

plaknes absorbcijas saules kolektori

900

2.2.

vakuuma cauruļu saules kolektori

1 200

3.

Siltumsūkņi

3.1.

ūdens/ūdens (W10/W35)

1 340

3.2.

tiešā iztvaikošana/ūdens (E4/W35)

1 340

3.3.

šķidrums/ūdens (B0/W35)

1 340

3.4.

šķidrums/ūdens (B0/W35)

1 180

3.5.

šķidrums/gaiss (B0/A32)

1 180

3.6.

gaiss/ūdens (A2/W35)

890

3.7.

gaiss/gaiss** (A2/A20)

580

4.

Saules baterijas

4.1

Vēja ģeneratori

1 200

5.

Vēja ģenerātori

5.1.

Saules baterijas

2 800

Papildus nosacījums, ka attiecība starp oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma rādītāju un projektam pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu nevar būt mazāka par 0,4kgCO2gadā/latiem.

Aktivitātes var īstenot sekojošās ēkās:

- pabeigtai ēkai, kas ierakstīta zemesgrāmatā;

- jaunbūvei;

o dārza mājai;

o individuālai dzīvojamajai mājai vai vasarnīcai;

o dvīņu vai rindu mājai;

o atsevišķu divu vai vairāku dzīvokļu mājai.

- ēka netiek izīrēta trešajām personām vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;

- visā mājā, nevis dzīvojamās mājas daļā vai atsevišķā dzīvoklī.

Attiecināmās iekārtas:

- apkures katli ar kopējo jaudu līdz 50 kW (lietderības koeficients ≥ 0,80):

o šķeldas vai salmu apkures katli

o biomasas granulu katli;

o malkas katli;

o biomasas kamīni;

- saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 25 kW (lietderības koeficients ≥ 0,50 (plaknes absorbcijas) vai ≥ 0,60 (vakuuma cauruļu));

- saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW;

- energoavoti ar siltuma sūkņiem ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 kW (lietderības koeficients ≥ 0,50 (ūdens/ūdens), ≥ 0,30 (gaiss/ūdens), ≥ 2,9 (gaiss/gaiss);

- vēja ģeneratori ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 10 kW.

Attiecināmās izmaksas:

- tehnoloģisko pamatiekārtu, palīgiekārtu un materiālu iegāde un uzstādīšana;

- dalīto vadības sistēmu uzstādīšanas izmaksas;

- būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā, vēja ģeneratoru pamatu būvniecības izmaksas un siltumsūkņu ierīkošanas un urbšanas izmaksas.

Nevar tikt attiecinātas sekojošas izmaksas:

- projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

- teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

- būvuzraudzības izmaksas;

- radiatoru iegādes un apkures iekšējās cauruļu sistēmas nomaiņas vai uzstādīšanas izmaksas;

- skursteņu nomaiņa vai uzstādīšana;

- apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

- līzings, procentu maksājumi, nodokļu maksājumi.

Papildus iesniedzamie dokumenti:

Lai pieteiktos atbalstam, līdz ar projekta iesniegumu jāiesniedz vairāki dokumenti:

- ja iesniedzējs ir biedrība, dalībnieku sēdes protokollēmums, norādot:

o projekta kopējās attiecināmās izmaksas un biedrības līdzfinansējuma apjomu;

o biedrības pilnvaroto personu;

o biedrības pārstāvēto dzīvokļu īpašnieku sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, paraksts).

- dokumentus, kas apliecina kopējo siltumenerģijas patēriņu apkurei 2009.gadā:

o centralizētas apkures gadījumā: maksājumus apliecinoši dokumenti;

o lokālās apkures gadījumā: kurināmā iegādi apliecinošie dokumenti vai elektroenerģijas patēriņu apliecinošie dokumenti.

- piegādātāja apliecinātā sertifikāta kopija katrai uzstādāmai un konkursā atbalstāmai iekārtai (CE sertifikāts vai „Solar Keymarc” sertifikāts);

- dzīvojamās mājas aktuālo stāvu plānu kopija ar apsildāmās platības eksplikāciju vai minētās dzīvojamās mājas aktuālā inventarizācijas lietas kopija, kurai pievienoti stāvu plāni ar apsildāmās platības eksplikāciju.


Piegādātājs un montāžas sabiedrība

Vispārējās prasības piegādātājam un montētājam:

- tas ar tiesas nolēmumu nav pasludināts par maksātnespējīgu, tajā skaitā neatrodas sanācijas vai tiesiskās aizsardzības procesā;

- tas ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu konkurences, darba tiesību pārkāpumā vai ar kukuļošanu saistītā noziedzīgā nodarījumā;

- tam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

Prasības piegādātājam:

- tas piedāvā vismaz vienu mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu veidu;

- tā iekārtām ir Eiropas atbilstības sertifikāts (CE marķējums) vai saules kolektoru kvalitātes sertifikāts („Solar Keymarc”);

- tas nodrošina garantijas termiņu ne mazāku kā divi gadi;

Prasības montētājam:

- tas ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;

- tas uzstādījis, kā arī veicis garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu ne mazāk kā trim iekārtām katrā no tehnoloģiju veidiem (biomasas katli un kurtuves, saules kolektori, siltuma sūkņi, saules baterijas, vēja ģeneratori), kurus montētājs piedāvā uzstādīt, kā arī veikt tiem garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu konkursa finansēto projektu ietvaros, savukārt, ģeotermālo urbumu veicējam ir vismaz 3 objektu pieredze ģeotermālo urbumu veikšanas darbos, ko apliecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsniegtā Zemes dzīļu izmantošanas licence vai Valsts vides dienesta izsniegtā Zemes dzīļu izmantošanas licence;

- tas nodrošina pēcgarantijas apkopi 36 stundu laikā pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas;

- tam ir vismaz viens iekārtu ražotāja sertificēts servisa apkopes un montāžas darbu speciālists katrā no tehnoloģiju veidiem (biomasas katli un kurtuves, saules kolektori, siltuma sūkņi, saules baterijas, vēja ģeneratori), kurus montētājs piedāvā uzstādīt, kā arī veikt tiem garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu konkursa finansēto projektu ietvaros.

Iesniedz veidlapu, vai veidlapa tiks iesniegta pēc VARAM pieprasījuma


Mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāju un montētāju atbilstības apliecinājuma iesnieguma veidlapa

1. Vispārēja informācija

1.1. Iesniedzēja (uzņēmuma) nosaukums:

1.2. Rekvizīti:

1.2.1. nodokļu maksātāja numurs:

1.2.2. juridiskā adrese:

1.3. Kontaktpersona:

1.3.1. vārds, uzvārds:

1.3.2. amats:

1.3.3. tālruņa Nr.:

1.3.4. e-pasts:

1.4. Iesniedzējs ir (iespējamas 2 atbildes):

1.4.1. - tehnoloģisko iekārtu piegādātājs;

1.4.2. - tehnoloģisko iekārtu montētājs.

2. Mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāja pieredze

2.1. Uzņēmuma dibināšanas gads:

2.2. Piedāvāto iekārtu klāsts:

2.2.1. - saules baterijas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 10kW ieskaitot;

2.2.2. - vēja ģeneratori ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 10 kW ieskaitot;

2.2.3. - šķeldas vai salmu, biomasas granulu un malkas katli ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 kW ieskaitot (lietderības koeficients ≥ 0,80);

2.2.4. - biomasas kamīni ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 kW ieskaitot (lietderības koeficients ≥ 0,80);

2.2.5. - saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 25kW ieskaitot (plaknes absorbcijas saules kolektoru lietderības koeficients ≥ 0,50; vakuuma cauruļu saules kolektoru lietderības koeficients ≥ 0,60 (lietderības koeficients ir noteikts atbilstoši Latvijas Republikas klimatiskiem apstākļiem);

2.2.6. - energoavoti ar siltuma sūkņiem ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 kW ieskaitot, lietderības koeficienti ir norādīti 1.tabulā.

1.tabula

Nr.p.k.

Siltumsūkņa tips

Lietderības koeficients

1.

ūdens/ūdens (W10/W35)

≥ 5,0

2.

tiešā iztvaikošana/ūdens (E4/W35)

≥ 5,0

3.

šķidrums/ūdens (B0/W35)

≥ 5,0

4.

šķidrums/ūdens (B0/W35)

≥ 4,0

5.

šķidrums/gaiss (B0/A32)

3,0

6.

gaiss/ūdens (A2/W35)

≥ 3,0

7.

gaiss/gaiss*[1] (A2/A20)

≥ 2,9

2.3. Tehnoloģiskām iekārtām, kas ir atzīmētas 2.3. apakšpunktā, ir Eiropas atbilstības sertifikāts (CE marķējums) vai saules kolektoru testēšanas sertifikāts („Solar Keymarc”):

2.3.1. Jā

2.3.2. Nē

2.4. Laika periods, kādā piegādātājs nodrošina garantijas saistības, ir vismaz divi gadi:

2.4.1. Jā

2.4.2. Nē

2.5. Papildinformācija (ja nepieciešams):

3. Mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu montētāja pieredze:

3.1. Uzņēmuma dibināšanas gads:

3.2. Latvijas Būvkomersanta reģistrācijas numurs un izdošanas gads:

3.3. Montētājs piedāvā šādu iekārtu montāžas pakalpojumus:

3.3.1. - saules baterijas;

3.3.2. - vēja ģeneratori;

3.3.3. - biomasas katli un kamīni;

3.3.4. - saules kolektoru sistēmas;

3.3.5. - energoavoti ar siltuma sūkņiem

3.4. Realizēto projektu raksturojums* (neaizpilda ģeotermālo urbumu veicēji):

Nr.p.k.

Projekta nosaukums un adrese

Projekta realizēšanas gads

Projektā izmantotās iekārtas

Kontakttālrunis atsauksmēm

1.

2.

3.

*Lai atbilstu MK noteikumu Nr.____ izvirzītām prasībām, 3.4.tabulā jāraksturo vismaz trīs realizēti projekti, kuros montētājs uzstādījis, kā arī veicis garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu iekārtām katrā no tehnoloģiju veidiem , kas atzīmēti 3.3.apakšpunktā.

3.5. Pieredze ģeotermālo urbumu veikšanas darbos (aizpilda tikai ģeotermālo urbumu veicēji)*:

Nr. p.k.

Objekta nosaukums, adrese

Ģeotermālo urbumu daudzums, dziļums

Zemes dzīļu izmantošanas licences Nr.

Kontakttālrunis atsauksmēm

1.

2.

3.

* Lai atbilstu MK noteikumu Nr.____ izvirzītām prasībām, 3.5.tabulā jāraksturo vismaz trīs realizēti projekti, kuros tika veikti ģeotermālie urbumi, ko apliecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsniegtā Zemes dzīļu izmantošanas licence vai Valsts vides dienesta izsniegtā Zemes dzīļu izmantošanas licence.

3.6. Uzņēmums nodrošina pēcgarantijas apkopi 36 stundu laikā pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas:

3.6.1. Jā

3.6.2. Nē

3.7. Mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu ražotāja sertificēto servisa apkopes vai iekārtu montāžas speciālistu saraksts (sertifikātu apliecinātas kopijas pievienot iesniegumam)*:

Nr.p.k.

Servisa apkopes un montāžas darbu speciālista vārds un uzvārds

Mikroģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas nosaukums

Mikroģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas ražotāja nosaukums, kas izsniedz sertifikātu

1.

2.

3.

* Lai atbilstu MK noteikumu Nr.____ izvirzītām prasībām, montētājam ir jābūt vismaz vienam iekārtu ražotāja sertificētam servisa apkopes un montāžas darbu speciālistam katrā no tehnoloģiju veidiem, kas atzīmēti 3.3.apakšpunktā.

3.8. papildinformācija (ja nepieciešams):

4. Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies/-usies,

veidlapas iesniedzējs,______________________________________________

vārds, uzvārds

apliecinu, ka:

- iesniegumā iekļautā informācija ir patiesa;

- uz piegādātāju vai montētāju attiecas sekojošie nosacījumi:

o tas ar tiesas nolēmumu nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā;

o tad ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu konkurences, darba tiesību pārkāpumā vai ar kukuļošanu saistītā noziedzīgā nodarījumā;

o tam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

Paraksts

Datums

(dd./mm./gggg.)[1] gaiss-gaiss tipa siltumsūkņi ir paredzēti darbam pie -20°C.

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads, 2010. gads

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.