Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Jauno grāmatu saraksti

Lapa Draugos Twitter RSS RSS2012. gada Marts

"Nav ne mazāko šaubu, ka grāmata atradīs ceļu uz lasīt alkstošās un Latvijas kultūras vēsturē ieinteresētās sabiedrības daļas sirdīm. Šīs neatkarīgajā Latvijā iespiestās grāmatas liktenis ir kļūt par rokasgrāmatu ikvienam, kas vēlēsies izprast latviešu ceļu uz nacionālo atmodu un nacionālās apziņas veidošanos. latvijas 18.gadsimta kultūra radīja pamatu, uz kura 19.gadsimtā veidojās nacionālā literatūra, publicistika, valodniecība, pedagoģija, flokloristika, mūzika, arhitektūra un māksla." (Ojārs Spārītis, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors) Ojāra Spārīša priekšvārds. Pāvila Johansona un Jāņa Krēsliņa pēcvārds. Valda Villeruša vāka mākslinieciskais noformējums.
Cilvēki šai zemē ienākuši pirms 11 tūkstošiem gadu, bet rakstītie avoti aptver tikai pēdējo gadu tūkstoti. Par ko domāja, ko godināja un ko pielūdza mūsu senči? Vai viņi bija mežoņi, par kādiem tos tēloja svešzemju iekarotāji? Un kādi bija paši iekarotāji? Vai tikai verdzinātāji, bez dvēseles? Lai iznāktu no pagātnes miglas baltā skaidrībā, rakstnieks Arvīds Jānis Plaudis pierakstījis psiholoģes Elizabetes Ozolas sensitīvos redzējumus par Latvijas senatni, par to, kas noticis svētkalnos, pie svētakmeņiem, bruņinieku pilīs, muižnieku mītnēs, dievnamos, līdz ar to ieskatoties aizgājušo paaudžu dvēselē, iepazīstot seno cilvēku garīgās attīstības metodes un rituālus. Izrādās, ka Lāčplēsis bijis gaišredzīgi gudrs, bet ne pārdabiski stiprs vadonis. Teikas par cilvēku iemūrēšanu viduslaikos bieži atbilst patiesībai, un vispār ? teikas nav tikai fantāzijas. Mārtiņa Ābola vāka mākslinieciskais noformējums.
Šajā grāmatā ietvertais materiāls atlasīts, balstoties uz autora uzkrāto pieredzi, 20 gadus pasniedzot ekoloģiju dažādos studiju kursos Latvijas Universitātes Bioloģijas un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Šī grāmata noderēs kā pamats ekoloģijas kursa apguvei gan vides zinātnes, gan bioloģijas studiju programmu studentiem, gan vispārizglītojošo skolu skolotājiem, koledžu audzēkņiem un pasniedzējiem, kā arī speciālistiem, kuri darbojas dabas un vides aizsardzībā, un citiem interesentiem.
Grāmatā var iepazīties ar 100 Latvijā biežāk sastopamajām sūnu sugām. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes doktorantu un pētnieku grupa Līga Strazdiņa, Ligita Liepiņa, Anna Mežaka un Linda Madžule ceļvedī aprakstījušas sugu morfoloģiju, kā arī uzsvērušas vieglāk pamanāmās pazīmes, lai vislabāk atšķirtu līdzīgās sūnu sugas.
Šajā darbā aplūkota latviešu valodas attīstība Latvijas 15 neatkarības gados.
Papildināta ar latviešu-krievu vārdnīcu. Vairāk par 70 000 vārdu un izteicienu. Tulkotājas: I.Ozoliņa, I.Zuicena, L.Oldere. Pirmo reizi Latvijā izdota mūsdienīga, zinātniski sturkturēta krievu-latviešu vārdnīca, kas veidota, par pamatu izmantojot Krievijā populārākās vārdnīcas "Russkij tolkovyj slovar'" (autori - izcilie leksikogrāfi Vladimirs Lopatins un Ludmila Lopatina) oriģinālizdevumu. Krievu-latviešu vārdnīca ar skaidrojumiem un piemēriem: 70 000 vārdu un izteicienu; daudz jaunu, mūsdienu krievu valodā lietojamu vārdu un izteicienu, un aktuālu terminu; vārdu skaidrojumi ir vienkārši un precīzi; visiem vārdiem sniegts tulkojums latviešu valodā; grāmatas beigās ievietotā latviešu-krievu vārdnīca palīdzēs lietotājam atrast pareizo vārdu vai vārda ligzdu
Grā­ma­ta "Nodokļi Latvijā" do­mā­ta saim­nie­cis­kās dar­bī­bas vei­cē­jiem un stu­den­tiem, bet var būt no­de­rī­ga ik­vie­nam, kas in­te­re­sē­jas par no­dok­ļu ap­lik­ša­nu. Grāma­tā "Nodokļi Latvijā" var ie­gūt īsu un ko­do­lī­gu in­for­mā­ci­ju par Lat­vi­jā spē­kā eso­šiem no­dok­ļiem un to prak­tis­ku pie­mē­ro­ša­nu, rak­stu­ro­ta Lat­vi­jas no­dok­ļu sis­tē­ma un ap­rak­stī­ti no­dok­ļu ele­men­ti — no­dok­ļa sub­jekts, no­dok­ļa ob­jekts, lik­mes un pie­mē­ro­ja­mie at­vieg­lo­ju­mi, at­lai­des, kā arī no­dok­ļu ap­lik­ša­nas me­hā­nis­ma prin­ci­pi. Grā­ma­ta "Nodokļi Latvijā" būs labs pa­līgs ik­die­nas dar­bā un pa­lī­dzēs iz­prast sa­rež­ģī­tās tie­sī­bu nor­mas no­dok­ļu pa­rē­ķi­nā­ša­nā.
Grāmata "Finanses un kredīts" paredzēta augstskolu studentiem padziļinātai finanšu un kredītu studiju kursa apguvei, tā noderēs arī grāmatvežiem, revidentiem, konsultantiem, kuri ikdienā nodarbojas ar šiem jautājumiem, kā arī uzņēmumu vadītājiem, kuriem nepieciešamas attiecīgas zināšanas. Piektajā izdevumā papildinātas apakšnodaļas par naudas teoriju, valsts finanšu politiku, naudas emisiju, papildu uzrakstītas apakšnodaļas par starptautiskajām ekonomiskajām valūtas sistēmām, maksājumu bilanci, valūtas politiku. Grāmatā "Finanses un kredīts" visi dati un atsauces dotas uz likumiem un normatīvajiem aktiem, kas pieņemti un publicēti līdz 2011.gada 1.maijam.
Mācību grāmatas mērķis - apskatīt un apkopot nodokļu un finanšu grāmatvedības pamatelementus, metodes un organizāciju.

Grāmatvedības vēstures pirmsākumi ir meklējami jau senā pagātnē - daudzus gadsimtus pirms mūsu ēras. Latvijas grāmatvedības attīstība un vēsture līdz šim bija maz pētīta, tāpēc autore ir uzrakstōjusi šo monogrāfiju, kurā ietverts Latvijas grāmatvedības vēstures pētījums no Latvijas Republikas dibināšanas 1918. gadā līdz 2010. gada beigā, bet tēmas labākai izpratnei tiek aplūkota arī grāmatvedības attīstība pasaulē un grāmatvedības prasības Latvijā līdz Latvijas Republikas dibināšanai.

Jauno grāmatu saraksts Word formātā

<<<Atgriezties pie saraksta pēc mēnešiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.